Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ ΑΕ διατυπώνει πρόταση συνεργασίας προς την επιχείρησή σας στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 45.000 άνεργων νέων έως 29 ετών».
Ειδικότερα η πρόταση μας αφορά στη διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης για τους νέους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Χαρακτήρας του προγράμματος
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
• Πεντάμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
Οι επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν καμία οικονομική υποχρέωση.
Η αμοιβή / εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων καταβάλλεται από το πρόγραμμα. Οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έναντι κινδύνου ατυχήματος. Μοναδικός υπόχρεος για την πληρωμή των εισφορών τους είναι ο εκπαιδευτικός φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα.
Ποιους ωφελεί το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα ωφελεί τόσο τους νέους όσο και τις επιχειρήσεις.
• Οι νέοι αποκτούν μία πολύτιμη γι’ αυτούς εργασιακή εμπειρία, αυξάνουν τις γνώσεις, τις επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.
• Οι επιχειρήσεις, απ’ την μεριά τους, εισπράττουν ανταποδοτικά τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής και επιτυχημένης πρακτικής άσκησης. Από τον χαρακτήρα του προγράμματος η πρακτική άσκηση είναι εργασιακή εμπειρία, είναι άσκηση με όρους πραγματικής απασχόλησης. Στο βαθμό που η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται και υλοποιείται εύστοχα, εξ’ αντικειμένου οδηγεί κατά το διάστημα λειτουργίας του προγράμματος, στη διεύρυνση του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις έχουν τον τελευταίο λόγο στην επιλογή των καταρτιζομένων.
Η επιχείρηση θα ορίσει τα χαρακτηριστικά των θέσεων πρακτικής και το βασικό επιθυμητό προφίλ των νέων που επιθυμεί. Επίσης, θα συμμετέχει ενεργά και στην διαδικασία της επιλογής των ανέργων που θα ενταχθούν στις συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής.
Οι άνεργοι θα έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 80 ωρών στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΚΜΩΝ Α.Ε., ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες συναφείς με τις απαιτήσεις των θέσεων πρακτικής και θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για την ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε.
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε. είναι ένας φορέας με μεγάλη εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση, την συμβουλευτική, την αξιολόγηση και την προώθηση στην απασχόληση των ανέργων μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Διαθέτει μόνιμο προσωπικό με σοβαρή εμπειρία στα αντικείμενα αυτά.
Στο βαθμό που η επιχείρηση σας αποδέχεται την πρότασή μας για συνεργασία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει:
α) να αναζητήσει μεταξύ των ανέργων οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τα άτομα που ανταποκρίνονται στο εκπαιδευτικό επίπεδο, τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και γενικότερα στο προφίλ που θα ορίσει η επιχείρησή σας.
β) να τους προετοιμάσει με ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις τυχόν ελλείψεις τους και στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η εργασία μας δεν θα περιοριστεί σε διαδικασίες αναζήτησης ή διαμόρφωσης τυπικών προσόντων και γνώσεων αλλά στην πρόταση προς εσάς για τελική επιλογή ατόμων με βασικό κριτήριο την επιθυμία και διαθεσιμότητα για ουσιαστική ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Κλείνοντας, σας παρακαλούμε αν αποδέχεστε την πρότασή μας για συνεργασία, να συμπληρώσετε την φόρμα που ακολουθεί. Σας ενημερώνουμε ότι κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να φιλοξενήσει για πρακτική άσκηση αριθμό καταρτιζομένων μέχρι το 30% των απασχολούμενων στην επιχείρηση. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 0-3 άτομα, επιτρέπεται η φιλοξενία ενός ατόμου για πρακτική άσκηση.
Ένας συνεργάτης μας θα έλθει σε επικοινωνία μαζί σας για να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες:
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ ΑΕ, Ευτυχίας 12-14, Αθήνα, 210-8691030, 31, 32
www.akmon.edu.gr, apascholisi@akmon.edu.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΘΕΣΕΩΝ 5ΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι υπάρχει καταρχήν ενδιαφέρον για περαιτέρω ενημέρωση και συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 45.000 άνεργων νέων έως 29 ετών»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-MAIL