Άρθρο 28

Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου

 

Το αυτοτελές πρόστιμο που προβλέπεται στην παρ. 1 περ. α’ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄) και με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) για την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης μεταβολών στα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο μητρώο εργοδοτών, καταργείται.