Από 1η Ιουνίου 2010 άλλαξε ο τρόπος εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ ανά στοιχείο (παρ. 2, αρ.18 Κ.Β.Σ όπως αντικαταστήθηκε με την περ. α, παρ.25, αρ.19 του ν.3842/2010). Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 25 του άρθρου 19 του νέου φορολογικού νόμου (3842/2010), αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της § 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.

Πιο συγκεκριμένα η περίπτωση α’ της παραγράφου 25 έχει ως εξής:

«Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.»

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αλλαγή που επήλθε με το νέο φορολογικό νόμο, η οποία επηρεάζει άμεσα τον τρόπο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις.

Μάλιστα πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ι’ της § 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση, δηλαδή από 1.6.2010.

Σταχυολογώντας την παραπάνω διάταξη θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) Μειώνεται στα 3.000,00 € και άνω ανά φορολογικό στοιχείο από 15.000,00 € που ήταν προηγουμένως, το όριο άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφληση τιμολογίων με συγκεκριμένους τρόπους.

β) Οι τρόποι αυτοί είναι :

1) Εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού. ( Ίσχυε και πριν την τροποποίηση).

2) Εξόφληση με επιταγή του αγοραστή, δηλαδή του λήπτη του στοιχείου. (Ίσχυε και πριν την τροποποίηση και μάλιστα η επιταγή αυτή έπρεπε να είναι δίγραμμη, ενώ τώρα δεν απαιτείται ).

3) Εξόφληση με επιταγές πελατείας του αγοραστή (αυτός ο τρόπος εξόφλησης προστέθηκε με τη νέα διάταξη, δεν ίσχυε πριν την τροποποίηση). Όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται άμεσα λογιστική «απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων» στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών, όπου θα πρέπει να αναγράφονται: – Αριθμός και Τράπεζα της επιταγής, – Εκδότης, – Πελάτης μας που μας έδωσε την επιταγή – Ποσό επιταγής . Επιπροσθέτως πιστεύουμε ότι θα διευκόλυνε η επισύναψη στο παραστατικό εγγραφής « απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων » , του φωτοαντίγραφου της επιταγής.

Επίσης διευκρινίζουμε πως:

α) Η διάταξη θα αφορά τους αγοραστές ( λήπτες στοιχείων ) και όχι τους πωλητές. Δηλαδή οι κυρώσεις αφορούν τον αγοραστή και όχι τον πωλητή.

β) Το όριο των 3.000 ευρώ περιλαμβάνει το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που έχει ληφθεί, δηλαδή περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α του τιμολογίου.

γ) Αφορά όλες τις εξοφλήσεις φορολογικών στοιχείων άνω των 3.000 ευρώ το καθένα, ανεξάρτητα αν η πληρωμή τους γίνεται τμηματικά ή ακόμα και όταν δίδονται προκαταβολές.

δ) Δεν εφαρμόζεται για συναλλαγές με το εξωτερικό. Η εξόφληση των προμηθευτών της αλλοδαπής μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ισχύει για τις σχετικές συναλλαγές.

ε) Για κάθε ένα δελτίο αποστολής θα πρέπει να εκδίδεται και ένα τιμολόγιο, το οποίο εφόσον είναι αξίας 3.000 ευρώ και άνω, θα εξοφλείται από το λήπτη του με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω. Δηλαδή, εξετάζεται ανά φορολογικό στοιχείο και κατά συνέπεια για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ενδιαφέρει η αξία κάθε συναλλαγής η δε καταστρατήγηση των ανωτέρω διατάξεων διερευνάται σε κάθε περίπτωση από τον φορολογικό έλεγχο.

Στ) Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών. Τέτοιος συμψηφισμός δεν επιτρέπεται για τις άλλες εταιρείες (δηλ. όταν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι προμηθευτές εταιρειών και ταυτόχρονα πελάτες).

Η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει την ποινή της κρίσης των βιβλίων ως ανεπαρκών.