Το Επιμελητήριο Αρκαδίας μέλος του Enterprise Europe Network σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενημερώνει για την δημοσίευση των προγραμμάτων για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
• να είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια
• να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
• να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
• ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
– από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα  «Υπηρεσίες» , «Εμπόριο»
– από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
– από εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»,

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/9/2009-18/12/2009 

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.
• να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008
• να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Δ της παρούσας.
• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού – Διάρκεια υλοποίησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:
ί) από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €)
για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
ίί) από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000 €) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
ίίί) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

1

2. Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ίδια συμμετοχή
του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων
δραστηριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Γεωγραφική Ζώνη           Επιχορήγηση (%)                                                   Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
                                                                                 Ελάχιστο %Ίδιας Συμμετοχής  Μέγιστο % τραπεζικού δανείου
Γεωγραφική Ζώνη Α               55                                                     20                                                   25
Γεωγραφική Ζώνη Β              65                                                      20                                                   15

3. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια συμμετοχή ή/και μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό Δάνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το μέγιστο ποσοστό μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.

4. Η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, πρέπει να
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Το ποσοστό αυτό
δεν μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της επένδυσης και
ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης.

Κριτήρια αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων καθορίζονται ως εξής:
Κριτήριο 1:    Επιχειρηματική   ικανότητα   και   συνέπεια   στις  συναλλαγές  του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
Κριτήριο 2. Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής
Κριτήριο 3: Βιωσιμότητα της επιχείρησης
Κριτήριο 4. Διατήρηση και Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Κριτήριο 5. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασμός της επένδυσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.
Μηχανήματα και Εξοπλισμός: Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά –    μεταφορά    –   εγκατάσταση   εξοπλισμού,   Δημιουργία    ειδικών εγκαταστάσεων, Προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων: για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας: Αγορά -μεταφορά     –    εγκατάσταση    εξοπλισμού,    Δημιουργία     ειδικών εγκαταστάσεων, Προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων: για   την  εξοικονόμηση   ενέργειας  Ως  επιλέξιμη   επένδυση  νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Συστήματα    Αυτοματοποίησης:    προμήθεια    και    εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: Αγορά Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών  εκμετάλλευσης  για   την  εισαγωγή  των   καινοτομιών  στις διαδικασίες της επιχείρησης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί   να   υπερβαίνουν   σε   ποσοστό   το   10%   του   συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας:  Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (μέγιστο επιλέξιμο κόστος 15.000 ΕϋΚΟ)
Προβολή – Προώθησης: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού που αναγράφεται στην σύμβαση όπως ισχύει.
Αμοιβές   Συμβούλων:   Το    κόστος   α)εκπόνησης/σύνταξης   του Επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και το κόστος β)παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης είναι επιλέξιμα μέχρι το ύψος των 1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΝΙΚ. ΜΕΓΡΕΜΗΣ – 2710-230233 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ.

πηγή:arcadianet.gr