Κύριο πλεονέκτημά της ατομικής επιχείρησης είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Απαιτούμενες διαδικασίες
• ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο).

• ΑΣΦΑΛΙΣH στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο
[ΤΑΕ (Βουλής 8-10 Αθήνα τηλ. 3228391) ή στο ΤΕΒΕ (Αγ. Κων/νου 4 Αθήνα, Τηλ. 5220870)].

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τοπικό Επιμελητήριο για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου”.
α) Η Βεβαίωση εκδίδεται από το οικείο (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης) Επιμελητήριο (Εμπορικό & Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό κλπ) γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β Ν 2081/ 92: ” Οι Δ.Ο.Υ είναι υποχρεωμένες να μην χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητος, αν αυτά δεν τους προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο”.
β) Για να εκδοθεί από το ΕΒΕΑ Βεβαίωση για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ ους εγγεγραμμένες/ ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80), γι’ αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας) στο Επιμελητήριο, αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
γ) Έντυπο αιτήσεως, για τη χορήγηση της βεβαιώσεως, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του ΕΒΕΑ (τηλ.3632267, 3626243).

• “ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας” και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρηση.

• Εγγραφή στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

• ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρηση.

• ΕΚΔΟΣΗ “ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Χώρος εγκατάστασης (μισθωτήριο συμβόλαιο)
• Εγγραφή επιτηδευματία σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης (Τ.Ε.Β.Ε. ή Τ.Α.Ε. αναλόγως με το αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας) και Ασφαλιστική ενημερότητα
• Βεβαίωση από το αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή και για το δικαίωμα χρήσης Επωνυμίας
• Βεβαίωση εργοδοτικών εισφορών από το Ι.Κ.Α.
• Αίτηση από το Μητρώο Επιμελητηρίου
• Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπούς εκτός χωρών της Ε.Ε. φωτοτυπία της άδειας παραμονής και της άδειας εργασίας)

Καταβολή Συνδρομών Ατομικών Επιχειρήσεων
1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.

2. Οι συνδρομές των ατομικών επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί ως εξής :

• έτη από 1993 έως 1995, 17,61 ευρώ, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 1996, 22,01 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 1997, 23,48 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 1998, 35,22 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 1999, 35,22 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 2000, 39,62 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 2001, 39,62 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 2002, 39,62 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 2003, 40,53 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

• έτος 2004, 41,99 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.